بولتن تحلیلی امنیت اطلاعات - شرکت نرم افزاری امن پرداز -زمستان۹۲

شماره پنجم- شادباش بهار، تحلیل ویروس Atrax، مدیریت امنیت اطلاعات و ...