‏‫اخبار باج افزارها در هفته ای که گذشت (هفته سوم دی ماه)


باج‌افزارهایی که در این هفته منتشر شدند، اغلب نسخه‌های جدیدی از باج‌افزارهای گذشته هستند.

نسخه جدید باج‌افزار Gerber

باج افزار Gerber در نسخه جدید اقدام به رمزگذاری اطلاعات قربانی کرده و به فایل های آلوده پسوند .gerber5 را اضافه می‌کند.این باج افزار در برخی نسخه های دیگر پسوند .FJ7QvaR9VUmi را اضافه می کند.

نسخه جدید باج افزار MMM

باج افزار MMM در نسخه جدید اقدام به رمزگذاری اطلاعات قربانی کرده و نام فایل‌ها را به صورت hex تغییر می‌دهد و در انتها پیغام باج خواهی خود را در فایل .IF_YOU_NEED_FILES_READ_ME.html نمایش می دهد.

نسخه جدید باج‌افزار Cryptomix

باج‌افزار Cryptomix در نسخه جدید خود اقدام به رمزگذاری اطلاعات قربانی کرده و به فایل های آلوده پسوند [16 uppercase hex].SYS را اضافه می‌کند و در انتها پیغام باج خواهی خود را در فایل _HELP_INSTRUCTION.TXT نمایش می دهد.

نسخه جدید باج افزار Scarab

در این نسخه پس از رمزگذاری اطلاعات قربانی، به فایل های آلوده پسوند crypted034. اضافه می شود و در انتها پیغام باج خواهی خود را در فایل HOW TO RECOVER ENCRYPTED FILES.TXT نمایش می دهد.

باج‌افزار جدید SeonRansomware

این باج‌افزار جدید که توسط کیت اکسپلویت GreenFlashSundown توزیع می‌شود، اقدام به رمزگذاری اطلاعات قربانی کرده و به فایل های آلوده پسوند .FIXT را اضافه می‌کند و در انتها پیغام باج خواهی خود را در فایل‌های YOUR_FILES_ARE_ENCRYPTED.txt و readme.hta نمایش می دهد.

نسخه جدید باج افزار Djvu

در این نسخه پس از رمزگذاری اطلاعات قربانی، به فایل های آلوده پسوند pdff. اضافه می شود. و در انتها پیغام باج خواهی خود را در فایل _openme.txt. نمایش می دهد.

نسخه جدید باج افزار STOP

در این نسخه پس از رمزگذاری اطلاعات قربانی، به فایل های آلوده پسوند tfude. و یا .tro اضافه می شود.

نسخه جدید باج افزار Crysis

باج افزار Crysis که با نام Dharma نیز شناخته می شود در نسخه جدید اقدام به رمزگذاری اطلاعات قربانی کرده و به فایل های آلوده پسوند .bizer را اضافه می‌کند.

نسخه جدید باج افزار STOP

باج افزار STOP در نسخه جدید اقدام به رمزگذاری اطلاعات قربانی کرده و به فایل های آلوده پسوند .INFOWAIT را اضافه می‌کند. در برخی نسخه های دیگر این باج افزار به فایل های آلوده پسوند PUMA. اضافه می شود. در انتها پیغام باج خواهی خود را در فایل !readme.txt نمایش می دهد.