‏‫اخبار باج افزارها در هفته ای که گذشت (هفته آخر دی ماه)


نسخه جدید باج افزار GlobeImposter2

باج افزار GlobeImposter2 در نسخه جدید اقدام به رمزگذاری اطلاعات قربانی کرده و به فایل های آلوده پسوند .ppam را اضافه می‌کند.

نسخه جدید باج افزار Matrix

باج افزار Matrix در نسخه جدید اقدام به رمزگذاری اطلاعات قربانی کرده و به فایل های آلوده پسوند .GRHAN را اضافه می‌کند و در انتها پیغام باج خواهی خود را در فایل!README_GRHAN!.rtf نمایش می دهد.

نسخه جدید باج افزار ۷Zip

باج‌افزار ۷Zip در نسخه جدید خود اقدام به رمزگذاری اطلاعات قربانی کرده و به فایل های آلوده پسوند .aes را اضافه می‌کند.

نسخه جدید باج افزار Dharma

در این نسخه پس از رمزگذاری اطلاعات قربانی، به فایل های آلوده پسوند gif. اضافه می شود.

نسخه جدید باج افزار Scarab

در این نسخه پس از رمزگذاری اطلاعات قربانی، به فایل های آلوده پسوند zzzzzzzz. اضافه می شود و در انتها پیغام باج خواهی خود را در فایلHOW TO RECOVER ENCRYPTED FILES.TXT نمایش می دهد.

باج افزار Xcry

باج افزار Xcry پس از رمزگذاری اطلاعات قربانی، به فایل های آلوده پسوند xcry7684. را اضافه می کند و در انتها پیغام باج خواهی خود را در فایلHOW_TO_DECRYPT_FILES.html نمایش می دهد.

نسخه جدید باج افزار Jigsaw

باج افزار Jigsaw در نسخه جدید اقدام به رمزگذاری اطلاعات قربانی کرده و به فایل های آلوده پسوند .venom را اضافه می‌کند.

نسخه جدید باج افزار Dharma

در این نسخه پس از رمزگذاری اطلاعات قربانی، به فایل های آلوده پسوند phobos. اضافه می شود.