شیوع تروجان Vools در ایران

  • اخبار امن پرداز

تروجان Vools برای انتشار خود از آسیب پذیری های مبتنی بر EternalBlue و DoublePulsar استفاده می کند. هدف نهایی این بدافزار اجرای فایل bitcoin بر روی سیستم های قربانی می باشد.

ادامه مطلب