راهکارهای امنیت

راهکارهای امنیت

زمانی میتوان محصولات امنیت محور را با توجه به روند تصاعدی حملات سایبری پیشرفته و مستمر (Advanced Persistent Threat) منطبق با استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات، بهترین تجارب بین المللی و نیازهای موجود تولید نمود که بتوان راهکار های امنیت محور را با استفاده از تکنولوژی، سیاست های امنیتی و محصولات با برند های مطرح در این حوزه به صورت صحیح و همراستا با استاندارد محصول مرتبط، طراحی، اجرا و پشتیبانی نمود. تاریخچه ارائه خدمات استاندارد راهکارهای امنیت توسط امن پرداز منطبق با نیاز مشتری و حسن انجام کار دریافت شده از مشتریان نشان دهنده سطح بلوغ دانش بنیان تخصص امنیت اطلاعات و ارتباطات موجود در شرکت دانش بنیان نرم افزاری امن پرداز میباشد که منجر به تولید محصولات امنیت محور بومی با طراحی منطبق با استاندارد های روز و نیاز مشتریان شده است.